Điều khoản sử dụng

THỎA THUẬN CHO THUÊ VÀ CÀI ĐẶT PHẦN MỀM

VUI LÒNG ĐỌC KỸ THỎA THUẬN NÀY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC TRANG WEB

Trang web Kase.CRM (sau đây gọi tắt là Trang web), các dịch vụ cho thuê và hỗ trợ được tham chiếu trên Trang web được cung cấp và thuộc quyền sở hữu của Kase Technology Education J.S Company (“KASE”).

1. Thỏa thuận hợp đồng

Khi yêu cầu và / hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn phải chấp nhận và đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận cho thuê và cài đặt phần mềm (“Thỏa thuận”). Thỏa thuận này cấu thành hợp đồng pháp lý giữa bạn và KASE và nêu rõ các điều khoản và điều kiện mà bạn phải tuân thủ. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ nội dung nào trong những điều khoản này, thì vui lòng không sử dụng Dịch vụ.

2. Dịch vụ

Đối với các mục đích của Thỏa thuận này, "Dịch vụ" đề cập đến các dịch vụ được cung cấp bởi KASE mà bạn đã yêu cầu được đáp ứng. Các dịch vụ này bao gồm mọi dịch vụ được thẩm quyền và có sẵn trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn về hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ cài đặt, hỗ trợ nhập dữ liệu và dịch vụ nhà phát triển cũng như dịch vụ cho thuê, kết hợp với ứng dụng Quản lý quan hệ khách hàng của KASE (CRM).

Bạn đồng ý không sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp, gian lận hoặc lạm dụng nào. KASE có quyền hoãn hoặc chấm dứt Dịch vụ nếu nghi ngờ rằng bạn đang tham gia vào hoạt động bất hợp pháp, gian lận hoặc lạm dụng.

3. Tính sẵn sàng của dịch vụ

KASE sẽ nỗ lực trong khả năng cho phép, bảo đảm sự hoạt động liên tục của Dịch vụ. Tuy nhiên, sẽ có thời gian ngừng hoạt động để bảo trì, nâng cấp và các lý do không mong muốn khác. Chúng tôi sẽ cố gắng thông báo trước ít nhất 24 giờ về lịch trình bảo trì hoặc thời gian ngừng hoạt động, nhưng một số thời gian chết có thể không được lên lịch và ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Mặc dù đã nói ở trên, KASE KHÔNG ĐẢM BẢO VỀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG HOẶC TÍNH SẴN SÀNG CỦA DỊCH VỤ.

KASE cung cấp Dịch vụ hỗ trợ cho nhiều khách hàng. KASE không đảm bảo hoặc chứng thực về thời gian phản hồi hoặc độ phân giải. KASE sẽ phản hồi tất cả các yêu cầu hỗ trợ trên cơ sở tốt nhất.

4. Thanh toán

Bạn đồng ý với các khoản phí cho Dịch vụ như được nêu trên Trang web. Tất cả các khoản thanh toán sẽ được thực hiện bằng Việt Nam đồng (VND). Tất cả các khoản phí cho Dịch vụ sẽ được thanh toán trước khi đặt hàng Dịch vụ. Trong trường hợp bạn không thanh toán hoặc thanh toán bị tranh chấp hoặc hủy bỏ, KASE có thể ngừng Dịch vụ và / hoặc chấm dứt Thỏa thuận này. Khi tất cả giao dich kết thúc, KASE sẽ không cung cấp bất kỳ khoản tiền hoàn lại một phần hoặc toàn bộ nào.

5. Quyền sở hữu dữ liệu, tính toàn vẹn dữ liệu và sao lưu

Tất cả dữ liệu do bạn tạo hoặc lưu trữ trong ứng dụng của KASE hoặc trên các máy chủ của KASE là tài sản của bạn. KASE không đòi hỏi quyền sở hữu dữ liệu đó.

Bởi vì ứng dụng Kase.CRM áp dụng cho dữ liệu của bạn nên đó là tài sản của bạn. KASE không yêu cầu quyền sở hữu ứng dụng đó.

KASE sử dụng các kỹ thuật để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu trên các máy chủ của nó. Sao lưu định kỳ chỉ được thực hiện cho mục đích khôi phục khẩn cấp. KASE không đảm bảo về việc khôi phục dữ liệu theo yêu cầu của bạn.

KASE sẽ không chịu trách nhiệm về dữ liệu bị mất trên máy chủ của bạn. KASE khuyên bạn nên duy trì bản sao cục bộ của tất cả dữ liệu được tải lên hoặc lưu trữ trên máy chủ của KASE.

6. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các quyền đều chịu sự kiểm soát của giấy phép Affero General Purpose License 3 (AGPL3) (giấy phép Phần mềm Tự do Nguồn mở), một giấy phép nguồn mở.

Phần mềm này được cung cấp "nguyên trạng" và “sẵn có”. Không có bảo đảm, khiếu nại dưới bất kỳ hình thức nào, cả những thể hiện rõ ràng, ngụ ý, hoặc theo luật định đối với Trang web, bao gồm việc không vi phạm, khả năng thương mại, hoặc cho một mục đích cụ thể.

7. Từ chối đảm bảo

Các dịch vụ được cung cấp “nguyên trạng” và không có sự bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, cả những thể hiện rõ ràng hay ngụ ý. Ở mức độ tối đa cho phép theo luật hiện hành, KASE từ chối mọi bảo đảm, cả thể hiện hoặc ngụ ý, bao gồm việc không vi phạm, khả năng thương mại, hoặc cho một mục đích cụ thể.

KASE không đảm bảo rằng các dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, các lỗi đó sẽ được sửa chữa hoặc là Trang web hay máy chủ không có vi-rút và các thành phần có hại khác.

KASE không đảm bảo hoặc thực hiện bất kỳ tuyên bố nào về việc sử dụng hoặc kết quả của dịch vụ, nội dung thông qua các dịch vụ của nó hay tính chính xác hoặc chất lượng của thông tin thu được thông qua các dịch vụ.

Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thiệt hại, rủi ro khi sử dụng dịch vụ. KASE không cho phép bất kỳ ai hay bất kỳ bảo đảm nào thay mặt cho KASE và bạn không nên dựa vào bất kỳ bảo đảm nào được thực hiện bởi bên thứ ba. Luật áp dụng có thể không cho phép loại trừ các bảo đảm ngụ ý, vì vậy việc loại trừ ở trên có thể không áp dụng cho bạn.

8. Giới hạn trách nhiệm

Cả KASE lẫn bất kỳ bên nào khác có liên quan đến việc tạo hoặc cung cấp dịch vụ đều sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường về bất kỳ thiệt hại nào dù là trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, bồi thường thiệt hại đặc biệt, bồi thường thiệt hại có tính phạt, thiệt hại phát sinh hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng, dịch vụ hoặc trang web.

Giới hạn trách nhiệm nói trên được áp dụng bất kể nguyên nhân nào của hành động (cho dù vi phạm hợp đồng hoặc bị tổn hại, kể cả sơ suất) và ngay cả khi KASE đã được thông báo trước đó, hoặc có thể dự đoán trước, khả năng thiệt hại hoặc mất mát đó.

Giới hạn nói trên áp dụng cho mọi thiệt hại phát sinh hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng, dịch vụ hoặc Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) lỗi, sai sót hoặc không chính xác; (ii) thương tích cá nhân hoặc thiệt hại về tài sản; (iii) mọi truy cập trái phép vào hoặc sử dụng máy chủ của chúng tôi, bao gồm mọi thông tin cá nhân hoặc tài chính được lưu trữ trong đó; và / hoặc (iv) bất kỳ lỗi, vi rút, kỹ thuật ngụy trang (trojan horses) hoặc tương tự.

Trong phạm vi mà bất kỳ quyền lực pháp lý nào không cho phép loại trừ hoặc hạn chế thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả, giới hạn trách nhiệm trên sẽ được áp dụng trong phạm vi cho phép theo luật hiện hành.

Trách nhiệm của KASE đối với bạn trong mọi trường hợp được giới hạn ở số tiền thực tế bạn đã thanh toán cho KASE cho các dịch vụ.

9. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường, không gây thiệt hại, bảo vệ KASE và các chi nhánh, công ty mẹ, công ty con, các quản lý, giám đốc, nhân viên và đại lý, và đối với bất kỳ tất cả các khiếu nại, thiệt hại, nghĩa vụ, tổn thất, nợ, chi phí, phí luật sư và các chi phí phát sinh hoặc liên quan đến (i) việc bạn sử dụng Dịch vụ, (ii) vi phạm Thỏa thuận này và (iii) vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bản quyền, nhãn hiệu hoặc quyền riêng tư.

Bạn sẽ hợp tác và được bảo vệ cho bất kỳ khiếu nại nào. KASE bảo lưu quyền, với chi phí của KASE, để đảm nhận bảo vệ và kiểm soát độc quyền đối với bất kỳ vấn đề nào khác nếu bạn chịu sự bồi thường. Bạn sẽ không tham gia vào bất kỳ thỏa thuận giải quyết nào ảnh hưởng đến các quyền của KASE mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của KASE.

10. Độ tuổi chịu trách nhiệm và khả năng đảm nhận thỏa thuận

Bạn xác nhận rằng bạn trên 18 tuổi, hoặc trẻ vị thành niên tự lập, đồng ý hoặc có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, và hoàn toàn có thể và có thẩm quyền để tham gia, và tuân thủ các điều khoản và nghĩa vụ trong Thỏa thuận này.

Trong mọi trường hợp, Dịch vụ và Trang web không dành cho trẻ dưới 13 tuổi. Nếu bạn dưới 13 tuổi, vui lòng không sử dụng Dịch vụ hoặc Trang web.

11. Điều khoản và điều khoản về chấm đứt hợp đồng

Thời hạn của Thỏa thuận này bắt đầu vào ngày chúng tôi kích hoạt Dịch vụ cho bạn. Nếu Dịch vụ mà bạn yêu cầu có trong điều khoản, thì Thỏa thuận này sẽ tiếp tục cho đến khi hết hạn (ví dụ: dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật một năm sẽ chấm dứt một năm sau kể từ khi kích hoạt). Nếu không, Thỏa thuận sẽ tiếp tục hàng tháng cho đến khi bị chấm dứt bởi một trong hai bên. Bạn có thể chấm dứt Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào bằng cách ngừng sử dụng bất kỳ và tất cả Dịch vụ và / hoặc bằng cách thông báo cho KASE rằng bạn muốn chấm dứt Dịch vụ của mình.

KASE có thể chấm dứt Thỏa thuận này hoặc tạm ngừng quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo, vì bất kỳ hoặc không có lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn, không thanh toán hoặc vi phạm Thỏa thuận này.

12. Lưu trữ dữ liệu

KASE sẽ hủy dữ liệu khách hàng sau khi tài khoản bị chấm dứt. Tất cả dữ liệu khách hàng sẽ bị xóa khỏi máy chủ và bất kỳ sao lưu nào khi tài khoản chấm dứt. Bạn có trách nhiệm lấy và sao lưu dữ liệu của mình trước khi chấm dứt hợp đồng.

13. Sửa đổi thỏa thuận

KASE bảo lưu quyền sửa đổi Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo và bạn có trách nhiệm xem lại Thỏa thuận này cho bất kỳ thay đổi nào. Bạn không có quyền sửa đổi hoặc thay đổi Thỏa thuận này. Việc bạn sử dụng Dịch vụ sau khi bất kỳ sửa đổi nào của Thỏa thuận này bởi KASE sẽ biểu thị sự đồng ý của bạn và chấp nhận các điều khoản đã sửa đổi của nó. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ thay đổi nào được thực hiện đối với Thỏa thuận này, thì không sử dụng Dịch vụ.

14. Chuyển giao

Bạn không thể chuyển giao Thỏa thuận này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của KASE. KASE có thể chuyển giao toàn bộ hoặc một phần quyền hoặc nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này mà không cần thông báo cho bạn.

15. Bất khả kháng

KASE sẽ không cho là mặc định của bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ hay vi phạm nào trong việc thực hiện do sự kiện bất khả kháng, bao gồm nhưng không giới hạn, thiên tai, động đất, điều kiện thời tiết, tranh chấp lao động, thay đổi luật, quy định hoặc chính sách của chính phủ, bạo loạn, chiến tranh, hỏa hoạn, dịch bệnh, hành vi hoặc thiếu sót của nhà cung cấp, lỗi thiết bị, vận chuyển khó khăn, hành vi làm hại hoặc phạm tội của bên thứ ba hoặc các sự cố khác ngoài tầm kiểm soát của KASE.

16. Thỏa thuận tổng thể

Hợp đồng này đưa ra và thiết lập nên một thoả thuận và hiểu biết tổng thể của bạn và KASE. Hợp đồng này thay thế cho bất kỳ và tất cả các thoả thuận, cho dù bằng miệng hay bằng văn bản của bất cứ bên nào trong hợp đồng này.

17. Từ bỏ hợp đồng

Việc từ bỏ hợp đồng từ KASE bởi bất kỳ vi phạm hoặc không thực thi bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Thỏa thuận này tại bất kỳ thời điểm nào sẽ không ảnh hưởng, hạn chế hoặc từ bỏ quyền của KASE sau đó để thực thi và buộc tuân thủ nghiêm ngặt mọi điều khoản và điều kiện Thỏa thuận này.

18. Hiệu lực từng phần

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này được coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành theo bất kỳ điều lệ, quy định, pháp lệnh hoặc tòa án có thẩm quyền nào, thì điều khoản đó sẽ được cải cách hoặc xóa nhưng chỉ trong phạm vi cần thiết để tuân thủ điều lệ, quy định, pháp lệnh, hoặc tòa án, và các điều khoản còn lại vẫn còn hiệu lực đầy đủ.

19. Hiệu lực

Sau khi chấm dứt hợp đồng, một số điều khoản nên kéo dài hiệu lực, bao gồm, nhưng không giới hạn, quyền sở hữu trí tuệ, từ chối bảo hành, giới hạn trách nhiệm pháp lý, bồi thường, mức độ vi phạm và điều chỉnh các quy định của pháp luật.

20. Luật điều chỉnh

Hợp đồng này sẽ chịu sự điều chỉnh theo đúng pháp luật của Việt Nam, không có dẫn chiếu tới bất cứ xung đột điều khoản pháp luật nào. Bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp nào giữa bạn và KASE phát sinh toàn bộ hoặc một phần từ việc bạn sử dụng Dịch vụ hoặc Trang web sẽ do Luật Scotland quyết định và bạn đồng ý với thẩm quyền của tòa án Việt Nam.

21. Thông báo

Bất kỳ thông báo hay trao đổi thông tin nào khác theo Thỏa thuận này đối với KASE phải bằng văn bản và sẽ được gửi bằng thư hoặc dịch vụ bưu điện hạng nhất đến

  • Công ty TNHH Giáo Dục Công Nghệ KASE
  • 440/30 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM

Bất kỳ thông báo hay trao đổi thông tin nào khác theo Thỏa thuận này cho bạn đều phải bằng văn bản và sẽ được gửi bằng thư hoặc dịch vụ bưu điện hạng nhất đến địa chỉ hoặc email trong hồ sơ.