Phần mềm Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - ERP

Enterprise-Resource-Planning

Nếu bạn có nhu cầu nâng cấp Kase.CRM thành ERP để quản trị toàn diện nguồn lực công ty chúng tôi có thể giúp bạn làm điều này!

Kase.CRM có thể được nâng cấp bổ sung module quản trị nhân sự (HR), Kế Hoạch, Thu Mua, Tồn Kho và Tài Chính.

Kase.CRM được thiết kế sẵn để thực hiện việc nâng cấp này thuận tiện, đơn giản một cách đáng kinh ngạc để phục vụ nhu cầu của SMEs: hoàn toàn thân thiện và dễ dàng cập nhật điều chỉnh!